Konfirmation 2011

Am 8. Mai wur­den Lisa-Marie Becker, Robin Ber­gold-Cald­well, Jacob Bin­der, Nico Eifert, Sabri­na Förs­ter­ling, Johan­na Hamann, Max Kel­ler, Tom Kru­sche, Marie Mikus, Anna Nieft, Julia Oes­ter­le, Chris­ti­an Rieß, Maxi­mi­li­an Ritz,Nils Schmidt, Fabi­an Schnei­der, Mar­le­ne Voit und Timm Win­kel­mei­er in der Uni­ver­si­täts­kir­che konfirmiert.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

59 Abfragen in 1,323 s
universitaetskirche.de
läuft mit WordPress